O nás Přidejte se k nám

Všeobecné obchodní podmínky, znění GDPR a zásady užívání tzv. cookies

 

Všeobecné obchodní podmínky

 

TYTO PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ SLUŽBY (dále jen Podmínky) se především řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen Občanský zákoník). 
 1. Poskytovatel/Provozovatel:

Volej Ferdu s.r.o. IČO: 108 66400, se sídlem U Smetanky 193/9, Hrdlořezy, 190 00 Praha 9
a
 1. Uživatel:

Vy, tedy osoba, která je návštěvníkem, uživatelem či objednatelem služby prostřednictvím webové stránky: www.volejferdu.cz (dále jen Web). 
Vstupem na Web nebo jakýmkoliv jiným užitím Webu se stáváte Uživatelem.
a
 1. Člen:

Fyzické a právnické osoby registrovány prostřednictvím mobilní aplikace VOLEJFERDU (OS Android). 
(Provozovatel/Poskytovatel, Uživatel a Člen též jako Strany).
 
 1. Obecné podmínky užívání

 
 1. Poskytovatel provozuje mobilní aplikaci VOLEJFERDU (OS Android).

 
 1. Poskytovatel provozuje Web, jehož prostřednictvím (i) zprostředkovává Uživateli služby společností a řemeslníků, přičemž za zboží a služby nabízené těmito společnostmi a řemeslníky nenese žádnou odpovědnost a (ii) poskytuje další související služby Uživatelům dle aktuální nabídky služeb Poskytovatele na Webu (dále jen Služba).

 
 1. Tyto Podmínky určují práva a povinnosti Poskytovatele, Uživatele a Člena. 

 
 1. Nedílnou součástí těchto Podmínek tvoří Zásady ochrany Vašeho soukromí.

 
 1. Další definice

 
 1. Pro účely těchto Podmínek mají níže uvedené pojmy následující význam:

 
 1. „Autorský zákon” znamená zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v účinném znění;

 
 1. “Návštěvník” má význam uvedený v čl. 3.3.1. těchto Podmínek;

 
 1. “Registrovaný uživatel” má význam uvedený v čl. 3.3.2. těchto Podmínek;

 
 1. „Smlouva o poskytování služeb” znamená smluvní vztah založený mezi Poskytovatelem a Uživatelem dle bodu 6 těchto Podmínek.

 
 1. „Smlouva o zprostředkování“ znamená smluvní vztah založený mezi Poskytovatelem a Členem dle bodu 7 těchto Podmínek.

 
 1. „Smlouva o dílo“ znamená smluvní vztah založený mezi Členem a Uživatelem dle bodu 8 těchto Podmínek.

 
 1. Zákon o některých službách informační společnosti” znamená zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v účinném znění.

 
 1. Uživatelé a poskytované Služby

 
 1. Uživatel je povinen seznámit se s těmito Podmínkami.

 
 1. Vstupem na Web a jakýmkoli užitím Webu a Služeb souhlasíte jakožto Uživatel s těmito Podmínkami a zavazujete se dodržovat pravidla v nich uvedená, včetně veškerých pravidel a dalších podmínek, na které tyto Podmínky odkazují. Nesouhlasí-li Uživatel s těmito Podmínkami, není oprávněn nadále užívat Web ani Služby.

 
 1. Služby mohou využívat následující kategorie Uživatelů:

 
3.3.1.  “Návštěvník”, tj. Uživatel, který má v rámci Webu přístup k obsahu vkládanému na   
           Web Provozovatelem (dále jen “Návštěvník”);
 
3.3.2. “Registrovaný uživatel”, tj. Uživatel, který má v rámci Webu vytvořen účet 
            s přehledem poptávek a dokončených zakázek (dále jen “Uživatel”)
 
 1. Návštěvník:

 
 1. nemá vytvořen účet na Webu;

 
 1. má přístup k obsahu, který je na Web vkládán;

 
 1. má další práva a povinnosti stanovená v těchto Podmínkách, zejména práva a povinnosti Návštěvníka těchto Podmínek.

 
 1. Registrovaný uživatel:

 
 1. vyplněním poptávky je mu Provozovatelem automaticky vytvořen účet na Webu;

 
 1.  má přístup k obsahu, který je na Web vkládán;

 
 1. má další práva a povinnosti stanovená v těchto Podmínkách, zejména práva a povinnosti Registrovaného uživatele dle těchto Podmínek.

 
 1. Není-li v těchto Podmínkách stanoveno jinak, je užívání Služeb Uživatelem bezplatné. Uživatel nese však náklady, které mu vzniknou v souvislosti s používáním Služeb a realizací přístupu a používáním Webu (např. náklady na internetové připojení).

 
 1. Ujednáním těchto Podmínek není dotčeno právo Poskytovatele změnit a/nebo rozšířit nabídku služeb Poskytovatele na Webu. 

 
 1. Poskytovatel není povinen dohlížet na obsah jím přenášených nebo ukládaných informací ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.

 
 1. Uživatel může také požádat o přihlášení či zrušení odběru newsletteru.

 
 1. Uživatel tímto uděluje Poskytovateli časově a územně neomezenou licenci k užití veškerého obsahu, který Uživatelé poskytli v rámci Webu (zejména k veškerým fotografiím, obrázkům, návrhům, vizualizacím, projektům, informacím, popisům, postupům, návodům, technickým dokumentacím, komentářům a veškerým dalším informacím poskytnutým Uživatelem), a to ve vztahu jak k obsahu, který je autorským dílem ve smyslu Autorského zákona nebo jiným duševním vlastnictvím Uživatele, tak k obsahu, který výše uvedenými právy chráněn není. Poskytovatel je oprávněn užít výše uvedený obsah veškerými v dané době známými způsoby užití, je oprávněn obsah užít. Poskytovatel je oprávněn poskytnout licenci ve stejném rozsahu Členovi, a to i do zahraničí. Licence dle tohoto článku je udělena bezplatně na dobu trvání majetkových autorských práv a trvá i poté, co Uživatel ukončí užívání Služeb.

 
 1. Odměna za práci na základě smlouvy o dílo dle bodu 8 těchto Podmínek uzavřené mezi Členem a Uživatelem (dále jen Odměna)

 
 1. Konkrétní výše Odměny je určena na základě konkrétních elektronických objednávek (poptávek) uskutečněných prostřednictvím Webu a dohody Člena s Uživatelem, nebo, dle bodu 7.4 dle dohody mezi Členem a Poskytovatelem.

 
 1. Daňový doklad (fakturu) na všechny závazně objednané služby vystavuje Člen Poskytovateli a Poskytovatel fakturu přefakturuje Uživateli. Po obdržení finančních prostředků od Uživatele, zašle Poskytovatel elektronickou formou Členovi k podpisu doklad o vyrovnání závazku (tzv. zápočet) spolu s fakturou na provizi. Jakmile Poskytovatel obdrží podepsaný doklad, posílá zbývající částku (bez provize) na účet Člena.

 2. Výjimku tvoří služby, které nepřesahují částku 200.000 Kč (plátci včetně DPH), v takových případech fakturu za služby vystavuje Člen Uživateli a Poskytovatel vystaví daňový doklad (fakturu) na provizi Členovi ve chvíli, kdy součet provizí z jednotlivých objednávek bude roven nebo vyšší než 2.000 Kč. Splatnost takových faktur je 14 dnů. K provizím je vždy připočteno DPH.

 3. Uživatel souhlasí, že mu bude daňový doklad odeslán výhradně v elektronické podobě na adresu jeho elektronické pošty (e-mail), kterou uvedl při vyplnění objednávky (poptávky) prostřednictvím Webu, nebo mu bude vystaven daňový doklad přímo Členem v papírové podobě, pokud dle bodu 4.2 se bude jednat o částky rovné nebo nižší než 200.000 Kč (včetně DPH).
 4. Uživatel vyjádřením souhlasu s těmito Podmínky vyjadřuje současně souhlas s úhradou Odměny dle bodu 7.8. a 8.1 těchto Podmínek.


 1. Povinnosti Uživatele

 
 1. Uživatel je povinen při užívání Webu a Služeb uvádět pravdivé, aktuální a úplné údaje.

 
 1. Uživatel vůči Poskytovateli prohlašuje a zaručuje, že:

 
 1. veškeré údaje, které poskytuje Poskytovateli, jsou úplné, přesné, pravdivé a aktuální;

 
 1. se před zahájením užívání Webu a Služeb důkladně seznámil s těmito Podmínkami, těmto Podmínkám plně rozumí a souhlasí s nimi;

 
 1. při využívání Služeb, je Uživatel, který je právnickou osobou, zastoupen osobou oprávněnou za Uživatele jednat, a Uživatel, který je fyzickou osobou, je plně svéprávný (zejména s ohledem na svůj věk), nebo je zastoupen zákonným zástupcem;

 
 1. Uživatel je povinen při užívání Webu a Služeb dodržovat obecně závazné právní předpisy a respektovat práva Poskytovatele i třetích osob. 

 
 1. Uživatel zejména nesmí užívat Web a Služby v rozporu s těmito Podmínkami,

 
 1. Uživatel nese odpovědnost za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu vzniklou jednáním (i opomenutím) Uživatele v rozporu s těmito Podmínkami nebo obecně závaznými právními předpisy.

 
 1. uchovávat heslo ke svému uživatelskému účtu v tajnosti a nesdílet ho s dalšími osobami. Poskytovatel neodpovídá Uživateli za škody, které mu vzniknou v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla. Uživatel heslo šifruje. 

 
 1. Smlouva o poskytování služeb mezi Poskytovatelem a Uživatelem

 
 1. Vyplněním a odesláním poptávky Uživatelem Poskytovateli prostřednictvím Webu dochází mezi Uživatelem a Poskytovatelem k uzavření smlouvy o poskytování služeb za podmínek uvedených v těchto Podmínkách.

 
 1. Smlouva o poskytování služeb se uzavírá bezplatně.

 
 1. V rámci procesu dle bodu 6.1. těchto Podmínek je Uživatel povinen vyjádřit výslovný souhlas s těmito Podmínkami, včetně Zásad ochrany osobních údajů a používání cookies. Uzavřená Smlouva nebude u Poskytovatele uložena a Poskytovatel k ní Uživateli neumožňuje přístup.

 
 1. Náklady na použití komunikačních služeb ze strany Poskytovatele nenavyšují cenu a jsou v ní zahrnuty. Náklady komunikačních prostředků na dálku na straně Uživatele jdou k jeho tíži.

 
 1. Smlouva o zprostředkování služeb mezi Poskytovatelem a Členem

 
 1. Přijetím příchozí poptávky prostřednictvím aplikace VOLEJFERDU (OS Android) nebo dohodou prostřednictvím elektronické komunikace dochází mezi Členem a Poskytovatelem k uzavření smlouvy o zprostředkování služeb za podmínek uvedených v těchto Podmínkách.

 
 1. Smlouva o zprostředkování se uzavírá úplatně. Výše úplaty (provize) se počítá z ceny díla (plátci DPH včetně), včetně jakékoliv práce předané Členem jiným subjektům k provedení a činí 10%, avšak minimální výše provize je 300 Kč. Uvedené částky a sazby jsou uvedeny bez DPH.

 
 1. Pokud Člen nevloží k dokončené zakázce alespoň jednu fotografii před zahájením díla a jednu po dokončení díla, pak je provize z celkové částky 15%.

 
 1. Nárok na zvláštní provizi vzniká, pokud jedná Poskytovatel přímo za Uživatele a vytváří mu zakázku na míru.

 
 1. V rámci procesu registrace prostřednictvím aplikace VOLEJFERDU (OS Android) je Člen povinen vyjádřit výslovný souhlas s těmito Podmínkami, včetně Zásad ochrany osobních údajů a používání cookies. Člen je povinen zaslat na email ferda@volejferdu.cz oboustranně naskenovaný občanský průkaz (u cizinců povolení k pobytu).

 
 1. Člen je oprávněn svou registraci zrušit prostřednictvím elektronické zprávy zaslané na ferda@volejferdu.cz. 

 
 1. Náklady na použití komunikačních služeb ze strany Poskytovatele nenavyšují cenu a jsou v ní zahrnuty. Náklady komunikačních prostředků na dálku na straně Člena jdou k jeho tíži.

 
 1. Člen uzavřením smlouvy o zprostředkování s Poskytovatelem vyjadřuje souhlas s platbou Odměny dle bodu 4. a 7. těchto Podmínek.

 
 1. Úplatu (provizi) za zprostředkování služeb na základě Smlouvy o zprostředkování je Poskytovatel oprávněn jednostranně odpočítat ze sumy Odměny, kterou obdržel na základě faktury vystavené dle bodu 7.8. těchto Podmínek.

 
 1. Poskytovatel se zavazuje vystavit Uživateli daňový doklad (fakturu) na všechny u Uživatele závazně objednané služby na základě Smlouvy o dílo, a to se splatností 14 dnů od vystavení včetně specifikace dané služby, resp. daných služeb. Poskytovatel však může požadovat i více postupných plateb a záloh, v takovém případě vždy vystaví příslušný daňový doklad či zálohovou fakturu. Poskytovatel nevystavuje fakturu v případech uvedených v bodě 4.2 a 4.3.

 
 1. Člen souhlasem s těmito Podmínkami vyjadřuje také souhlas s postupem uvedeným v bodě 7.7. těchto Podmínek.

 
 1. Sumu Odměny po odečtení úplaty (provize) za zprostředkování služeb je Poskytovatel povinen zaslat na bankovní účet Člena, který sdělil Poskytovateli, do 2 pracovních dnů. 1. Smlouva o dílo uzavřená v souvislosti s poskytováním Služeb dle těchto Podmínek mezi Členem a Uživatelem je výhradně předmětem dohody mezi Členem a Uživatelem.

 
8.1. Člen je povinen s Uživatelem uzavřít smlouvu o dílo, pokud cena díla je rovná nebo přesahuje 200.000 Kč včetně DPH a současně je povinen poslat každou takovou smlouvu o dílo Poskytovateli na email ferda@volejferdu.cz
 
 1. Práva k Webu

 
 1. Poskytovatel je vlastníkem Webu.

 
 1. Web je autorským dílem i databází ve smyslu Autorského zákona. Poskytovatel vykonává veškerá majetková práva vztahující se k Webu.

 
 1. Obsah Webu nelze uchovávat, upravovat, kopírovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil Poskytovatel předem písemně souhlas.

 
 1. Vyloučení odpovědnosti poskytovatele

 
 1. Služby poskytované Poskytovatelem Uživateli jsou poskytovány „tak jak leží” a Poskytovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně Služeb nebo Webu. Poskytovatel zejména Uživateli nezaručuje, že:

 
 1. Web a Služby budou dostupné nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu;

 
 1. Web a Služby budou plně funkční po celou dobu dostupnosti Služeb;

 
 1. Web a Služby budou poskytovány bez chyb; 1. Poskytovatel Uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s používáním Webu a/nebo Služeb. Poskytovatel Uživateli zejména neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu způsobenou:

 
 1. nefunkčností, nedostupností či špatnou dostupností či funkčností nebo rychlostí Webu a/nebo Služeb, přerušením provozu a/nebo poruchou Webu a/nebo Služeb;

 
 1. realizací přístupu a užívání Webu a/nebo Služeb;

 
 1. počítačovými viry;

 
 1. neoprávněným přístupem k informacím Uživatele nebo jejich ztrátou;

 
 1. zneužitím Webu a/nebo Služeb ze strany Uživatele a/nebo třetích osob;

 
 1. ukončením provozování Webu a/nebo Služeb.

 
 1. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost v souvislosti se smlouvou o dílo uzavřenou mezi Členem a Uživatelem dle bodu 7 těchto Podmínek.

 
 1. Poskytovatele nenese žádnou odpovědnost za informace dostupné v rámci Webu, které byly poskytnuty a/nebo zpřístupněny Uživateli a/nebo třetími osobami. Poskytovatel Uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s přístupem informacím dle předcházející věty či s jejich používáním. Poskytovatel zejména nezaručuje, že:

 
 1. informace jsou úplné, přesné, pravdivé a aktuální;

 
 1. informace budou dostupné nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu;

 
 1. informace nezasahují do osobnostních či jiných práv třetích osob.

 
 1. Závěrečná ustanovení

 
 1. Poskytovatel si vyhrazuje právo ukončit kdykoliv a bez náhrady provozování Webu a/nebo poskytování Služeb. 

 
 1. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem je uzavřen na dobu neurčitou.

 
 1. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele na Web.

 
 1. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Člena do mobilní aplikace VOLEJFERDU (OS Android).

 
 1. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv a jakýmkoliv způsobem upravit Web, poskytované Služby, jejich rozsah a podmínky, a to bez předchozího upozornění Uživatele. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že tyto úpravy mohou mít vliv na funkčnost jednotlivých Služeb, případně tuto funkčnost mohou i zcela vyloučit. Uživateli nevzniká nárok na náhradu jakékoli přímé či nepřímé újmy či škody plynoucí z tohoto omezení nebo zastavení funkčnosti poskytovaných Služeb způsobených takovýmito úpravami Webu nebo Služeb.

 
 1. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv a jakýmkoliv způsobem upravit mobilní aplikaci VOLEJFERDU (OS Android), její rozsah a podmínky, a to bez předchozího upozornění Člena. Členu nevzniká nárok na náhradu jakékoli přímé či nepřímé újmy či škody z toho plynoucí.

 
 1. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit či doplňovat znění těchto Podmínek. Poskytovatel informuje Uživatele nebo Člena o změně Podmínek na Webu případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním Podmínek Uživatel nebo Člen mohli bez nepřiměřených obtíží seznámit. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Webu s tím, že ve vztahu ke každému jednotlivému Uživateli nebo Členovi změny nabývají účinnosti pouze, pokud Uživatel nebo Člen se změnou Podmínek projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele nebo Člena se považuje pokračování ve využívání Webu a Služeb ze strany Uživatele, resp. mobilní aplikace VOLEJFERDU (OS Android) ze strany Člena i po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změn Podmínek. Nesouhlasí-li Uživatel nebo Člen se změnami Podmínek, je povinen zdržet se užívání Webu a Služeb, resp. mobilní aplikace VOLEJFERDU (OS Android) po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změn Podmínek.

 
 1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Webem a jeho užíváním se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup a užití Webu realizován.

 
 1. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že práva a povinnosti spojené s Webem a/nebo Službami dle těchto Podmínek mohou být převedeny na třetí osoby v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Převod nebo přechod práv a povinností Poskytovatele nemá vliv na platnost a účinnost těchto Podmínek.

 
 1. Člen bere na vědomí a souhlasí s tím, že práva a povinnosti spojené s mobilní aplikaci VOLEJFERDU (OS Android) dle těchto Podmínek mohou být převedeny na třetí osoby v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Převod nebo přechod práv a povinností Poskytovatele nemá vliv na platnost a účinnost těchto Podmínek.

 
 1. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

 
 1. Uživatel má právo Služby reklamovat na adrese ferda@volejferdu.cz.

 
 1. Pro řešení jakýchkoliv sporů mezi Poskytovatelem a Uživatelem nebo Poskytovatelem a Členem vzniklých v souvislosti s užíváním Webu a/nebo Služeb Uživatelem nebo mobilní aplikace VOLEJFERDU (OS Android) jsou příslušné soudy České republiky. Poskytovatel upozorňuje Uživatele a Člena, že orgánem dozoru nad dodržováním povinností stanovených na ochranu spotřebitele je v oblasti Služeb Česká obchodní inspekce, která je i příslušná k mimosoudnímu řešení sporů (viz http://www.coi.cz/).

 
 1. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 17.09.2021


 
Znění GDPR a zásady užívání tzv. cookies
Zásady ochrany osobních údajů
Internetová stránka www.volejferdu.cz (dále jen "Stránka") je provozována především s účelem zprostředkování služeb firem a řemeslníků a příjmem poptávek (objednávek) po jejich službách. To se sebou jako svou nutnou součást nese i práci s osobními údaji. Protože chceme, abyste byli co nejlépe informováni o tom, co s takto nashromážděnými osobními údaji děláme, sepsali jsme pro Vás tyto Zásady ochrany osobních údajů, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“).
V zásadách ochrany osobních údajů se dozvíte zejména:
 • Jaké informace shromažďujeme a z jakého důvodu.
 • Jakým způsobem tyto informace využíváme.
 • Jaké jsou Vaše práva ohledně námi využívaných soukromých informací a jakým způsobem je u nás uplatnit.
 
Informace, které o Vás shromažďujeme
V souvislosti s příjmem objednávek (poptávek) služeb na naší Stránce shromažďujeme o subjektech následující údaje: Jméno a příjmení, telefonní kontakt, e-mailovou adresu a adresu výkonu práce (adresu kde má být služba poskytnuta). Stránka rovněž pracuje se soubory cookies.  Zpracováváme rovněž podobizny (záznamy našich hostů). 
Bez shromažďování těchto osobních údajů bychom Vám nebyly schopni poskytnout veškeré poskytované služby. 
Jakým způsobem informace využíváme
Osobní údaje, které shromažďujeme, využíváme především k zprostředkování poskytnutí služeb nabízených na naší Stránce. Také je využíváme k rozesílání novinek o naší činnosti a obdobných zajímavostech. 
Publikované osobní údaje jsou archivované na Stránce pouze v míře nezbytně nutné. V případě, že dojde k ukončení provozu Stránky, budou veškeré nashromážděné osobní údaje nenávratně odstraněny. 
Nashromážděné osobní údaje nejsou žádným způsobem zpřístupňovány třetím osobám s výjimkou provozovatelů webových nástrojů, které využíváme. Správcem jsme však vždy my. 
Jaká máte práva a jak jich využít
Právo na zpřístupnění informací a právo na jejich opravu 
Kdykoliv v budoucnu budete chtít, můžete nás zasláním zprávy na e-mailovu adresu ferda@volejferdu.cz požádat o zaslání potvrzení, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. V případě, že Vaše údaje námi budou zpracovány, můžeme Vás na Vaši žádost nad rámec informací poskytnutých v těchto Zásadách ochrany osobních údajů informovat i o případných třetích osobách, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny a pokud nezískáme osobní údaje od Vás, máte právo na veškeré nám dostupné informace o tom, odkud jsme Vaše osobní informace získali.
Pokud o Vás budeme zpracovávat Vaše osobní údaje nepřesně, můžete nás na tuto skutečnost zasláním zprávy na e-mailovou adresu ferda@volejferdu.cz upozornit, my pak bez zbytečného odkladu nepřesné osobní údaje opravíme. 
 
 
Právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů 
V případě, že budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě námi oprávněného zájmu, máte právo proti takovému zpracování vznést námitky, a to zasláním zprávy na emailovou adresu ferda@volejferdu.cz. Pokud takovou námitku podáte, nebudeme moci Vaše osobní údaje zpracovávat, dokud neprokážeme, jaký závažný oprávněný důvod pro zpracování máme, a že tento náš důvod převáží nad Vašimi zájmy, Vašimi právy a svobodami či nad výkonem nebo obhajobou právních nároků.
Pokud bychom zpracovávali Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu (např. z důvodů zasílání obchodních sdělení), můžete vznést na výše uvedenou e-mailovou adresu námitky, proti takovému zpracování, přičemž po vznesení takové námitky již nebudeme tyto údaje pro účely přímého marketingu zpracovávat.
Právo na omezení práce s osobními údaji 
Máte právo, abychom omezili jakékoliv zpracování Vašich osobních údajů včetně jejich vymazání:
 • Pokud nám dáte vědět, že jsou námi shromážděné osobní údaje nepřesné, a to až do ověření jejich správnosti.
 • Pokud bude zpracování Vašich osobních údajů protiprávní a Vy požádáte zasláním zprávy na e-mailovou adresu ferda@volejferdu.cz namísto o vymazání o omezení jejich použití.
 • Pokud Vaše osobní údaje již sice nebudeme potřebovat pro zajištění našich služeb, ale Vy je budete požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků.
 • Pokud vznesete námitku proti zpracování dle odstavce výše, a to do doby, než ověříme, zda naše důvody zpracování převažují nad Vašimi zájmy.
Právo být zapomenut (právo na vymazání osobních údajů)
V případě, že zjistíte, že zpracováváme Vaše osobní údaje:
 • Přestože již není jejich zpracování potřebné pro účely, kvůli kterým jsme je získali.
 • Odvoláte souhlas s jejich zpracováním a zároveň nebude existovat žádný další důvod pro jejich zpracování (samozřejmě jen v případech, kde zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu).
 • Pokud vznesete námitku podle odstavce uvedeného výše a my Vám nebudeme schopni prokázat oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převáží nad Vašimi zájmy, Vašimi právy a svobodami či nad výkonem nebo obhajobou právních nároků.
 • Neoprávněně.
Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu od oznámení takovýchto skutečností zasláním zprávy na e-mailovou adresu ferda@volejferdu.cz takto zpracovávané osobní údaje vymazali. Údaje pak nemůžeme ani na Vaši žádost vymazat, pokud bude jejich zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění některé naší právní povinnosti nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, či pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků. 
Právo na poskytnutí údajů ve strojově čitelné formě
Pokud nás zasláním zprávy na e-mailovou adresu ferda@volejferdu.cz požádáte, abychom Vám poskytli námi zpracovávané osobní údaje, zašleme Vám je ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu (např. formát *.pdf, nebo některý z tabulkových formátů), pokud takto údaje zpracováváme. Pokud nás požádáte, abychom Vaše osobní údaje zaslali jinému správci osobních údajů, máme povinnost tak učinit, ovšem opět jen v případě, že je takto již zpracováváme. 
 
 
Právo kdykoliv odvolat souhlas se zasíláním obchodních sdělení
V případě, že od nás již nebudete chtít dostávat obchodní sdělení, můžete odvolat souhlas s jejich zasíláním kdykoliv i bez udání důvodů buď kliknutím na označený odkaz, který bude součástí každého obchodního sdělení, nebo omezením ve Vašem profilu vytvořeném na základě registrace na našich webových stránkách, popřípadě zasláním zprávy na e-mailovou adresu ferda@volejferdu.cz.
Právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
V případě, že podle Vašeho názoru nenaplníme všechny naše právní povinnosti vzniklé v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, a to buď na adrese jejich sídla Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, na e-mailu posta@uoou.cz, či jakoukoliv jinou cestou, kterou bude Úřad na ochranu osobních údajů akceptovat. Bližší informace o úřadu najdete na webových stránkách www.uoou.cz.        
 
Zásady užívání tzv. cookies
Na internetové stránce www.volejferdu.cz (dále jen "Stránka") užíváme tzv. soubory cookies. Tímto a Zásadami ochrany osobních údajů o tom plníme naši informační povinnost v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“).
Co je to cookies?
Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být používány webovými stránkami, aby učinily uživatelský zážitek více efektivní. Cookies neznamenají žádné nebezpečí pro počítač jako takový. Přesto mají cookies význam pro ochranu soukromí. Navštívený web si totiž může ukládat do cookies informace, které o návštěvníkovi zjistí a může tak postupně zjišťovat zájmy konkrétního návštěvníka. 
Právní normy uvádí, že můžeme ukládat cookies na vašem zařízení, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz této stránky. Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme váš souhlas. Stránky používají různé typy cookies. Některé cookies jsou umístěny službami třetích stran, které se na nich objevují.
Jak cookies používáme?
Nutné
Nutné cookies pomáhají, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní fungování jejich základních vlastností jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky. Webová stránka nemůže bez těchto cookies správně fungovat.
Statistické a jiné
Statistické cookies pomáhají majitelům webových stránek, aby porozuměli, jak návštěvníci používají webové stránky. Anonymně sbírají a sdělují informace. Jiné cookies pak mohou pomoci, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová (např. velikost písma) nebo jak vypadá či zobrazit sdělení, které je relevantní a zajímavé pro jednotlivého uživatele. Používáme i nejrůznější služby našich partnerů, kteří rovněž používají cookies. Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat. Jde zejména o systémy pro doručování reklamy nebo analýzy návštěvnosti.
My využíváme na Stránce Google (Analytics), Facebook, Instagram a Youtube. 
 
Souhlas s ukládáním cookies
Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Svým nastavením prohlížeče a udělením souhlasu aktivním kliknutím na tlačítko „OK“ výslovně souhlasíte s ukládáním nejen nutných souborů cookies.
Použití takových cookies můžete kdykoliv omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče dle Vaší libosti. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na těchto uvedených adresách:
 
Chrome: support.google.com
 
Opera: help.opera.com
 
Firefox: support.mozilla.org
 
MSIE: windows.microsoft.com

 

Safari: support.apple.com

 

Cookies budeme ze Stránek automaticky mazat nejpozději do 13 měsíců od jejich posledního využití.  

 

Obecné zásady ochrany osobních údajů a vaše konkrétní práva najdete zde:

Poptejte Ferdovy služby

Profesionální přístup k zákazníkům a kvalitně odvedená práce jsou pro nás prioritou

K poptávce